Jump to content

Enzyklika "ecclesia De Eucharistia"


Petrus

Recommended Posts

Der Text der Enzyklika ist wohl schon bekannt - hier gibt's schon eine Vorschau - allerdings nur auf holländisch.

 

Verstanden habe ich, daß eine Eucharistiefeier ohne Priester eher nicht befürwortet wird, und daß es den Geschiedenen und Wiederverheirateten verboten ist, zur Kommunion zu gehen.

 

Mal schauen, was das sonst alles noch so bietet - es sollen fast 90 Seiten sein.

Edited by Petrus
Link to comment
Share on other sites

eine Eucharistiefeier ohne Priester [wird] eher nicht befürwortet

Aha. Wie soll eine Eucharistiefeier ohne Priester denn funzen? :blink:

Link to comment
Share on other sites

Gründonnerstag soll die Enzyklika veröffentlicht werden. Ich kram' mal mein Holländisch raus - aber ohne Garantie; ich hab kein Lexikon mehr.

 

Details inhoud nieuwe encycliek uitgelekt

Details zum Inhalt der neuen Enzyklika veröffentlicht

 

"De Kerk leeft van de eucharistie". Deze vaststelling vormt het hart van de encycliek "Ecclesia de Eucharistia"

VATICAANSTAD - Er zijn belangrijke gedeelten uitgelekt van de inhoud van de nieuwe encycliek over de Eucharistie die op Witte Donderdag door de paus zal worden ondertekend. Hier een uitvoerige ´preview´ van Ecclesia de Eucharistia, zoals de encycliek gaat heten.

De Vaticaan-deskundige Marco Tosato van de Italiaanse krant "La Stampa" heeft de tekst van de veertiende encycliek van Johannes Paulus II onder ogen gekregen, en heeft een aantal belangrijke punten uit de inhoud onthuld.

"Die Kirche lebt von der Eucharistie". Diese Feststellung bildet das Herz der Enzyklika "Ecclesia de Eucharistia"

VATIKANSTADT - Wichtige Details wurden herausgestellt aus dem Inhalt der neuen Enzyklika zur Eucharistie, die am weißen Donnerstag (Gründonnerstag?) durch den Papst veröffentlicht werden soll. Hier ein vorzeitiger 'preview' von Ecclesia de Eucharistia, wie die Enzyklika heißen soll.

Der Vatikan-Vertraute Marco Tosato von der italienischen Zeitung "La Stampa" hat den Text der vierzehnten Enzyklika von Johannes Paul II unter die Augen bekommen, und er hat eine Anzahl wichtiger Punkte aus dem Inhalt mitgeteilt.

 

Lijvig document

De veertiende encycliek van Johannes Paulus II is een lijvig document geworden: bijna 90 pagina´s. Het is onderverdeeld in vier hoofdstukken, voorafgegaan door een inleiding, en draagt de titel Ecclesia de Eucharistia.

"De Kerk leeft van de eucharistie" is de eerste vaststelling van het document, en vormt tevens het hart van de nieuwe encycliek.

Langes(?) Dokument

Die vierzehnte Enzyklika von Johannes Paul II ist ein langes (?) Dokument geworden: beinahe 90 Seiten. Es ist aufgeteilt in vier Hauptstücke, denen eine Einleitung vorangeht, und trägt den Titel Ecclesia de Eucharistia.

"Die Kirche lebt von der Eucharistie" ist die erste Feststellung dieses Dokumentes, und bildet (....?) das Herz der neuen Enzyklika.

 

In de inleiding brengt de paus in herinnering, dat zijn voorganger Leo XIII zo´n honderd jaar geleden, in 1902, het thema van de Eucharistie al eens heeft belicht in de encycliek Mirae Caritatis. Ook diens opvolgers Pius XII en Paulus VI hebben geschreven over dit voor de katholieke kerk wezenlijke thema.

Honderd jaar na Mirae Caritatis ziet de paus opnieuw aanleiding om het belang van de eucharistie voor het christelijke leven onder de aandacht brengen.

In der Einleitung bringt der Papst in Erinnerung, dass sein Vorgänger Leo XIII. vor ungefähr hunder Jahren, in 1902, das Thema der Eucharistie schon einmal beleuchtet hat in der Enzyklika Mirae Caritatis. Auch dessen Nachfolger Pius XII. und Paul XI. haben über dieses für die katholische Kirche wesentliche Thema geschrieben. Hundert Jahre nach Mirae Caritatis sieht der Papst aufs Neue die Notwendigkeit, die Bedeutung der Eucharistie für das christliche Leben ins Gedächtnis zu rufen.

 

De paus is bezorgd over de verwatering van het geloof in de Eucharistie in sommige landen. De Eucharistie maakt deel uit van de traditie en de praktijk van de kerk, "maar niet alles is licht. Er zijn ook schaduwen" staat er in de encycliek te lezen. "Er zijn namelijk veel plaatsen men kan vaststellen dat de cultus van de eucharistische aanbidding vrijwel geheel verdwenen is. En niet alleen kan men zich beklagen over zulke verwaarlozing, maar daarbij voegen zich ernstige misbruiken die ertoe bijdragen dat het rechte geloof en de katholieke leer over dit bewonderenswaardige sacrament worden verduisterd. Het is met grote droefheid dat ik naar die trieste feiten moet verwijzen, die zich, ook al manifesteren ze zich op verschillende manieren op diverse plaatsen, toch algemeen geworden zijn".

Der Papst ist besorgt über die Verwässerung des Glaubens über die Eucharistie in manchen Ländern. Die Eucharistie macht Teil(?) aus von der Tradition und der Praxis der Kirche "aber nicht alles ist Licht. Es gibt auch Schatten" steht in der Enzyklika zu lesen. "Es gibt namentlich viele Orte, an denen man feststellen kann, dass der Brauch der Eucharistischen Anbetung ... (?) ist. Und nicht allein kann man sich über solche Verwahrlosung beklagen, vielmehr zeigt sich ernster Mißbrauch, der dazu beiträgt, dass der rechte Glaube an die katholische Lehre über dieses bewunderungswürdige(?) Sakrament verdüstert wird. Es ist mit großer Betroffenheit, dass ich auf die traurigen Wolken(?) verweisen muss, die sich, auch auf verschiedene Weise und an unterschiedlichen Orten, doch ausgebreitet haben.

 

De aanwezigheid van Christus

Die Anwesenheit von Christus

De encycliek wil de gelovigen in herinnering brengen dat volgens de katholieke leer Christus werkelijk aanwezig is in de geconsacreerde hostie en de wijn. "De sacramentele aanwezigheid van het offer van de Calvarie in de heilige Mis vindt plaats door de werkelijke aanwezigheid van Christus zelf. [..] Deze verandering [..] wordt door de heilige katholieke Kerk transsubstantiatie genoemd".

Het is een belangrijk punt, omdat in sommige landen "zich een behoorlijk reducerend begrip van het eucharistische dienstwerk manifesteert, die het van haar offerwaarde berooft en daarmee niet méér waarde geeft dan die van een broederlijke tafelbijeenkomst."

Die Enzyklika will den Gläubigen in Erinnerung bringen, dass gemäß der katholischen Lehre Christus wirklich anwesend ist in der konsekrierten Hostie und dem Wein. "Die sakramentale Anwesenheit des Opfers von Calvaria in der heiligen Messe findet statt durch die wirkliche Anwesenheit von Christus selbst. [..] Diese Verwandlung [..] wird durch die heilige katholische Kirche Transsubstantiation genannt."

Die ist ein wichtiger Punkt, zumal in manchen(?) Ländern "sich ein unerhört(?) reduzierter Begriff des Eucharistischen Opfers [dienstwerk(?)] manifestiert, der sich auf das Offenwerden/Angebot(???) beruft und damit nicht mehr Bedeutung hat als die eines brüderlichen Mahles.

 

 

Respect voor het sacrament

Ehrfurcht vor dem Sakrament

Christus blijft aanwezig in het geconsacreerde brood, ook buiten de viering van de eucharistie. De paus is bezorgd dat het vaak ontbreekt aan aandacht en respect voor deze aanwezigheid. Ook tijdens grote vieringen kunnen er problemen ontstaan: "Ik denk aan concelebraties van aanzienlijke aantallen priesters, waarin de communie aan grote groepen gelovigen wordt uitgereikt. Hoe wordt in die omstandigheden het allerheiligste Sacrament behandeld? Zijn er gebaren waarmee de Mis wordt gebanaliseerd? Men moet serieus bedenken dat tekortkomingen in de omgang met het eucharistisch mysterie grote schade toebrengen bij de gelovigen omdat praktisch het eucharistisch geloof van de kerk wordt verduisterd. De leer die door de praktijk wordt ontkend loopt het gevaar waardeloos te worden."

Christus bleibt anwesend im konsekrierten Brot, auch nach dem Ende der Eucharistie. Der Papst ist besorgt,

dass man es hier an Andacht und Respekt vor dieser Anwesenheit fehlen läßt. Auch seitens großer Veranstaltungen können hier Probleme entstehen: "Ich denke an Konzelebrationen von ziemlichen anzahlen von Priestern, bei denen die Kommunion großen Gruppen von Gläubigen gereicht wird. Wie wird von den Umstehenden das allerheiligste Sakrament behandelt? Ist ihr Verhalten so, dass damit das Wort des Herrn banalisiert wird? Man muß ernsthaft bedenken, dass Mängel (wort-wörtlich: "Zukurzkommungen") im Umgang mit dem Eucharistischen Mysterium großen Schaden verursachen können bei den Gläubigen, so dass praktisch der eucharistische Glaube der Kirche verdüstert wird. Die Lehre, die durch die Praxis widerlegt(?) wird, läuft Gefahr, wertlos zu werden."

 

Wie mag te communie gaan?

Wer darf zur Kommunion gehen?

Verder is er het groeiende probleem dat mensen te communie gaan zonder dat ze in "staat van genade" zijn. Over deze staat van genade kan niet door anderen geoordeeld worden als er geen uiterlijke tekenen zijn. "In gevallen echter dat de tekortkoming uiterlijk zichtbaar wordt, en de volharding in ernstige zonde duidelijk is, komt het oordeel aan de Kerk toe. De norm van de Kerk over het niet toelaten tot de eucharistische communie refereert aan deze uiterlijke, objectieve manifestatie van de negatieve morele gesteldheid." De encycliek doelt onder meer op mensen die gescheiden en daarna opnieuw getrouwd zijn.

Wieder gibt es das drängende Problem, dass Menschen zur Kommunion gehen, ohne dass sie im "Stande der Gnade" sind. Über diesen Stand der Gnade kann nicht durch andere geurteilt werden, weil er kein äußerliches Kennzeichen ist. "In solchen Fällen, dass der Mangel äußerlich sichtbar wird, und ... (?), kommt das Urteil auf die Kirche zu. Die Regel der Kirche, jemanden nicht zur eucharistischen Gemeinschaft zuzulassen bezieht sich auf diese äußerliche, objektive Manifestation der neagtiven moralischen(?) Gegebenheit(?)." Die Enzyklika spielt hiermit auf Menschen an, die geschieden und danach wieder verheiratet sind.

 

Aanbidding

Anbetung

In veel kerken worden de geconsacreerde hosties bewaard zonder veel zorg of eerbied. De paus pleit voor een herleving van de aanbidding van het "Allerheiligste". "Gedurende de dag moeten de gelovigen niet achterwege laten om het allerheiligste sacrament te bezoeken, dat in een bijzonder waardige plek bewaard moet worden in de kerken, met de grootste eer, volgens de liturgische voorschriften. Zo´n bezoek is een teken van dankbaarheid, teken van liefde, verschuldigde dankbaarheid aan Christus de Heer die daar aanwezig is".

 

Geen intercommunie

Keine Interkommunion

De encycliek staat uitgebreid stil bij het thema van de intercommunie, een praktijk die toeneemt in landen waar een groot deel van de bevolking protestants is, zoals in Nederland, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

De eenheid van de kerk rust op drie elementen: geloofsbelijdenis, de sacramenten, en de kerkelijke leiding. "Het is niet mogelijk om dezelfde eucharistische liturgie gezamelijk te vieren als die banden nog niet in hun geheel zijn hersteld. Een dergelijke gezamelijke viering zou geen middel zijn, maar eerder een obstakel voor het bereiken van een volledige eenheid".

De encycliek noemt het rechtvaardigen van dit soort gezamelijke vieringen onder de benaming "eucharistische gastvrijheid" een "misverstand", "bijna alsof het uitdrukkingen zijn van beleefdheid en van een goede ontvangst van de gasten".

Katholieken moeten de zondagsmis niet vervangen door het bijwonen van oecumenische vieringen, "ook niet onder het voorwendsel er de oecumene mee te bevorderen". Het Tweede Vaticaans Concilie brengt in herinnering dat de kerken die ontstaan zijn uit de Reformatie ´niet de authentieke en integrale inhoud van het Eucharistisch Mysterie hebben bewaard´. Met dergelijke praktijken bevordert men niet het bereiken van de verlangde eenheid, maar beschadigt men deze". Volgens de encycliek zijn deze praktijken "verinstrumentaliseringen van de eucharistie om op een verkeerde manier de oecumene te bevorderen".

 

Orthodoxe kerken

Orthodoxe Kirchen

 

In het geval van de orthodoxe kerken liggen de zaken anders. "Daar gebeurt niet hetzelfde als de eucharistie in speciale omstandigheden wordt uitgereikt aan individuele personen die behoren tot kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige eenheid zijn met de katholieke Kerk". In bepaalde omstandigheden mogen orthodoxe gelovigen de communie ontvangen en in bepaalde gevallen kunnen "ook katholieken beroep doen op diezelfde sacramenten, ook bij bedienaren van de kerken in welke deze geldig zijn". De Congregatie voor de Geloofsleer en de Congregatie voor de Eredienst zullen met aanwijzingen komen op dit punt.

Geen eucharistie zonder priesters

Keine Eucharistie ohne Priester

 

De eucharistie is de voornaamste bestaansreden voor het sacrament van het priesterschap, dat op hetzelfde moment is ingesteld als de eucharistie. De paus brengt in herinnering dat "de eucharistische vergadering absoluut de gewijde priester nodig heeft om haar te leiden om waarlijk eucharistische vergadering te kunnen zijn. De gemeeenschap is niet in staat om zich zelf de gewijde bedienaar te geven".

Daarom is het niet mogelijk voor afzonderlijke christelijke gemeenschappen om de eucharistie te vieren terwijl ze afgescheiden zijn van de Kerk: "Het zou een grote tegenstrijdigheid zijn als het sacrament bij uitstek van de eenheid van de kerk gevierd wordt zonder een werkelijke eenheid met de bisschop". De encycliek besluit met een laatste aanbeveling aan de priesters: vier elke dag de eucharistie, desnoods alleen.

Aan de nieuwe encycliek is meer dan een jaar gewerkt door een commissie van deskundigen onder leiding van de theoloog George Cottier. In eerste instantie zou de encycliek op 22 juni, Sacramentsdag, gepresenteerd worden, maar de publicatie is vervroegd naar Witte Donderdag. (RV)

 

 

Mehr, wenn ich wieder Zeit hab - oder kann jemand anderes weitermachen?

Edited by Lichtlein
Link to comment
Share on other sites

Aha. Wie soll eine Eucharistiefeier ohne Priester denn funzen? :blink:

Ich hab' den Text mal ins Automatik-Englisch übersetzt, aber ganz klar ist mir die Zielrichtung dieses Punkts noch nicht: Entweder es geht gegen die "Hauseucharistie ohne Priester", die (wohl im Mißverstehen (?) einer möglichen urchristlichen Tradition) gefeiert wird, oder es geht gegen Gemeinschaften, die das Priestertum ablehnen, oder gegen Kirchen, der Priesteramt nicht anerkannt wird (Anglikaner z. B.). Der Text wird's zeigen.

 

Was sonst noch drinsteht (ohne Gewähr):

 

Der Hinweis auf "Mirae Caritatis" (1902)

 

Gegen "Verwässerung" des Eucharistieglaubens in einigen Ländern

Gegen das fast gänzliche Verschwinden der eucharistische Anbetung an manchen Orten

Hinweis auf Realpräsenz und Transsubstantiation

Gegen Zuwenig Aufmerksamkeit für und Respekt vor der Realpräsenz

 

Gegen Interkommunion mit Protestanten

(aber mit Orthodoxen).

-------------------------------------------------------------

 

Interessant werden die konkreten Folgen sein:

 

Laut CIC können ja die Bischofskonferenzen Ausnahmebestimmungen für die Zulassung von Protestanten zur Kommunion erlassen (so Südafrika, USA: Bei Hochzeiten, Erstkommunion, Weihnachten..., am großzügigsten Kanada: Alle konfessionsverschiedenen Ehepartner).

 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat seit 1983 damit gezögert (es gab mal eine Vorlage mir unbekannten Inhalts, die aber nicht verabschiedet wurde) und wollte eigentlich auf ihrer letzten Vollversammlung (wohl im Hinblick auf den OEKT) solche Bestimmungen verabschieden, hat das aber mit Hinweis auf die kommende Enzyklika vertagt, um nicht die Bestimmungen dann vielleicht wieder außer Kraft setzen zu müssen). Die Bestimmungen kommen - falls überhaupt - erst im Herbst.

 

Interessant ist auch, ob in der Enzyklika der CIC "authentisch interpretiert" wird, um so einige Bischofskonferenzen zur Rücknahme bereits erlassener Bestimmungen zu zwingen.

 

Außerdem bin ich gespannt, ob die oberrheinischen Bischöfe ihre Regelung zur Sakramentenpastoral Wiederverheirateter widerrufen müssen.

 

P.S.

 

Suuuper, Lucia! Grade hab' ich gemerkt, daß Du mit Übersetzen angefangen hast ...

Link to comment
Share on other sites

Interessant werden die konkreten Folgen sein

gerade gefunden:

 

Die Glaubenskongregation und die Sakramentenkongrgation planen für den Herbst ein Dekret mit Ausführungsbestimmungen, basierend auf der Enzyklika:

 

"The Vatican's doctrinal congregation and the congregation overseeing the sacraments are drafting a document underlining the importance of following church norms regarding the celebration of the Eucharist and eucharistic adoration. Vatican officials said the decree of the congregations for the Doctrine of the Faith and for Divine Worship and the Sacraments is expected to be published in the fall. Pope John Paul II's new encyclical on the Eucharist, tentatively titled "Ecclesia de Eucharistia" ("The Church of the Eucharist"), is scheduled for publication Holy Thursday, April 17. Archbishop Francesco Pio Tamburrino, secretary of the sacraments office, said the planned decree "depends on the text of the encyclical and whether the Holy Father feels a need for practical indications to be given."

 

Quelle

 

Dann darf die Deutsche Bischofskonferenz erst mal weiter warten ...

Link to comment
Share on other sites

Guest jakob

Wenn die holländischen Lefebvrianer die ersten sind, die zur päpstlichen Enzyklika etwas publizieren, dann ist sie richtig gut geworden :blink:

Link to comment
Share on other sites

Seltsam, daß die Enzyk. noch nicht im Netz zu finden ist, aber die Redaktionen der Tageszeitungen schon vorgestern Zeit fanden sich ihre Meinung zu bilden

 

Heiligkeit auf der Bremse

Wenige Wochen vor dem Ökumenischen Kirchentag verbietet der Papst den Katholiken das evangelische Abendmahl

http://www.taz.de/pt/2003/04/17/a0098.nf/textdruck

 

Wen der Herr zu Tische lädt

Im ewigen Streit über den wahren Charakter des Abendmahls bezieht der Papst kämpferisch Position

http://www.welt.de/data/2003/04/17/74569.html?prx=1

Link to comment
Share on other sites

Hohooo! Nach dieser kenntnisreichen Erläuterung

 

»Es geht um die Eucharistie, bei dem Katholiken in der Messe gesegnetes Brot essen«

 

erübrigt sich die Lektüre des restlichen TAZ-Artikels …

Link to comment
Share on other sites

Seltsam, daß die Enzyk. noch nicht im Netz zu finden ist, aber die Redaktionen der Tageszeitungen schon vorgestern Zeit fanden sich ihre Meinung zu bilden

Vermutlich stammen alle Informationen aus der gleichen Quelle, wie auch obiger Artikel (Vorab-Indiskretion von La Stampa).

Link to comment
Share on other sites

nach dem Lesen der Artikel kann ich nur freudig ausrufen:

 

Halelujah, es gibt einen Gott - und er ist katholisch :blink::blink::blink:

Link to comment
Share on other sites

Seit fünf Minuten ist der Volltext der Enzyklika online hier in deutsch im Netz.

 

Danke an kath.net!

 

... aber wir waren schneller mit den Vorab-Texten :-) ...

Edited by Petrus
Link to comment
Share on other sites

Hallo mods,

 

ich bitte um Änderung des Thread-Untertitels von "Wird morgen veröffentlicht" in "vom 17.4.2003"

 

danke

Edited by Petrus
Link to comment
Share on other sites

Josef Steininger

Kleines Schlaglicht, das mir gerade ins Auge fiel:

 

"Das Amt der Priester, die das Weihesakrament empfangen haben, macht in der von Christus gewählten Heilsordnung deutlich, dass die von ihnen zelebrierte Eucharistie eine Gabe ist, die auf radikale Weise die Vollmacht der Gemeinde überragt."(Nr.29)

Link to comment
Share on other sites

nach dem Lesen der Artikel kann ich nur freudig ausrufen:

 

Halelujah, es gibt einen Gott - und er ist katholisch :blink::P:blink:

Haben wir das nicht schon immer gewusst?? :blink:

Link to comment
Share on other sites

Als download in freundlicher pdf-version hier.

Super, danke!! Ich hatte schon ganz kleine Augen.....

 

jetzt lesen... und dann besprechen. :blink:

Jetzt weiß ich, wie ich den Karsamstag verbringe.... :blink:

Edited by Edith
Link to comment
Share on other sites

Auf jeden Fall ist die Presse dieser Enzyklika ziemlich negativ. Nach dem Motto "Schon wieder katholischer Rückschritt"...

Link to comment
Share on other sites

Auf jeden Fall ist die Presse dieser Enzyklika ziemlich negativ. Nach dem Motto "Schon wieder katholischer Rückschritt"...

Ja klar - besonders, wenn die, die darüber schreiben, die Enzyklika noch gar nicht gelesen haben können und zudem schon in den Forumlierungen keinen Zweifel daran lassen, daß sie von Eucharistie überhaupt keine Ahnung haben.

 

Apropos: hat Küng schon dargelegt, welche theologischen Fehler der Papst gemacht hat? :blink:

Link to comment
Share on other sites

Apropos: hat Küng schon dargelegt, welche theologischen Fehler der Papst gemacht hat? :P

Das Interview haben sie gestern schon gemacht. Jetzt wird nur noch etwas gewartet bis zur Ausstrahlung... :blink:

Link to comment
Share on other sites

Die Schweizer Bischöfe geben hier einen zusammenfassenden Überblick über den Inhalt der Enzyklika und eine Liste aller Enzykliken von Johannes Paul II.

Link to comment
Share on other sites

Guest Juergen

Es scheint mir für die Zeit symptomatisch, daß sich hier die Presse wie die "Aßgeier" wiedermal nur auf eine Aussage der ganzen Enzyklika stürzt, als würde nicht mehr drin stehen.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...